Consultoria nZEB per a un edifici plurifamiliar de 48 habitatges

Consult_Sabadell

L’encàrrec consisteix a introduir una sèrie de mesures de millora, tant a nivell passiu com a actiu, per reduir la demanda energètica i obtenir la calififación energètica A en un projecte d’edifici d’habitatges.

L’anàlisi i avaluació de les accions necessàries inclou:

  • Estudiar la incidència solar i de radiació sobre l’edifici.
  • Optimitzar el grau d’aïllament de l’envolupant i estudiar l’ús de materials de baixa energia incorporada en tancaments i fusteria exterior.
  • Utilitzar sistemes altament eficients de calefacció i refrigeració.
  • Adequar les proteccions solars exteriors per minimitzar-les guanys tèrmics indesitjats.Demandes energètiquesCalefacció 14.98 kW / m2 any.
    Refrigeració 6.25 kW / m2 any.

4A+A Arquitectura Ambiental, Setembre 2018