Rehabilitació energètica d’habitatge

web-casa-Lleida

Emplaçament: Vilagrassa. Lleida.
Client: Particular.
Any:2013.
Superfície:220m².
Consum energètico: 29 Kwh/m².
Emissions CO2:  11,6 KgCO2/m².
Qualificació energètica: A

Descripció:

El projecte de rehabilitació energètica d’Arquitectura Ambiental ofereix superiors prestacions energètiques, de confort i de salut dels espais respecte d’una construcció convencional.

Amb la finalitat d’aconseguir una envolupant constructiva eficient que minimitzi les pèrdues energètiques i assolir un alt estalvi econòmic s’ha optat per optimitzar espessors de l’aïllament tèrmic de cobertes, façanes, mitgeres i sòl en contacte amb el terreny, a més d’utilitzar fusteria de fusta de molt baixa transmitància tèrmica.

La cuidada selecció de materials naturals i locals inclou aïllament tèrmic de llana d’ovella per a coberta, façanes i mitgeres, pintures naturals per a interior sense COV (Compostos Orgànics Volàtils), fusta certificada FSC (Forest Stewardship Council), entre d’altres.

A l’apartat de les instal·lacions, el projecte compta amb un sistema d’aerotèrmia d’alta eficiència per a calefacció per sòl radiant, refrigeració i aigua calenta sanitària (ACS), a més d’un recuperador de calor amb una eficiència de 98%. L’aixeteria, sanitaris, i lluminàries seleccionades són de molt baix consum.
El projecte obté una qualificació energètica A.

123 essay
Buy essay service
Where to buy a good research paper
Pay someone write essay

Best essay writers of all time
I will pay someone to write my essay
Custom essays uk review
Essay writers